NAUJAS.LOGO

MŪSŲ TIKSLAI:

 

Integruoti nuteistuosius į darbo rinką, suteikti jiems galimybę įgyti ir tobulinti profesinius įgūdžius

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paieška

Pagrindinis puslapis

Aktualu

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ

„MŪSŲ AMATAI“

 

Patvirtinta komisijos valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ materialiojo turto viešajam nuomos konkursui organizuoti bei vykdyti 2020-09-10 protokolu Nr. 15/05-18

NEKILNOJAMOJO TURTO (PATALPŲ), ESANČIO LAPŲ G. 6 IR LAPŲ G. 8 VILNIUJE  VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

1. Turto valdytojas: valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė), esanti adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius, įmonės kodas 303316138 patikėjimo teise valdo šių konkurso sąlygų 2 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą (patalpas) (toliau – nuomojamas turtas).

2. Informacija apie nuomojamą turtą: išnuomojamas nekilnojamasis turtas pastatas-garažas, esantis Lapų g. 8, Vilnius, kurio naudojimo paskirtis – garažų, unikalus Nr. 1094-0185-5021, plane pažymėtas 2G1p, bendras garažo plotas 46,7 kv. m. bei negyvenamosios patalpos-sandėlio patalpos, esančios Lapų g. 6, Vilnius, kurios paskirtis – sandėliavimo, unikalus Nr. 1094-0185-4013, plane pažymėta 1F1p, patalpų indeksai Nuo R-1 iki R-6, R1-1, 1-1, nuo 1-1 iki 1-18, bendras patalpos plotas 650,06 kv. m.

3. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai: – ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Nuomos sąlygos – atlikus kapitalinį patalpų, pastatų remontą, nuomos kaina gali būti mažinama iki 60 (šešiasdešimt) procentų investuotų lėšų.

4. Pradinis turto nuompinigių dydis, kuris nustatomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524, bei visais pakeitimais „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto nuomos“ (toliau – Aprašas) 5 punkte nurodytomis taisyklėmis:

4.1. pradinis mėnesio garažo nuomos dydis – 2,50 (du ir 50 ct) Eur be PVM (3,02 Eur su PVM) už 1 kv. m (patalpų bendras plotas – 46,7 m²);

4.2. pradinis mėnesio patalpos-sandėlio nuomos dydis –3,00 (trys) Eur be PVM (3,63 Eur su PVM) už 1 kv. m (patalpų bendras plotas – 650,06 m²).

4.3. konkurso dalyvis patalpas turi nuomotis kartu. 

5. Su konkurso laimėtoju (toliau – Nuomininkas) bus pasirašoma Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis), sumokėjus pradinį 3 (trijų) mėnesių nuompinigių dydį:

5.1. už garažą – 423,09 (keturi šimtai dvidešimt trys ir 9 ct) Eur su PVM;

5.2. už patalpos-sandėlio – 7079,13 (septyni tūkstančiai septyniasdešimt devyni ir 13 ct) Eur su PVM konkurso dalyvis sumoka siekdamas dalyvauti nuomos konkurse. Šis įnašas bus įskaitomas į nuomą sudarius sutartį;

5.3. nuompinigiai mokami kas mėnesį, už ateinantį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – laiku nesumokėjus nuompinigių, mokami delspinigiai – 0,05 procento nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir perdavimo sąlygos:

7.1. nuomos terminas 5 (penki) metai su galimybe nuomos terminą pratęsti dar 5 (penkiems) metams;

7.2. Įmonė nuomos sutartį, sudarytą pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą, pasirašo su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus atvejį, kai konkurso laimėtojas negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties ir suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data;

7.3. turto perdavimas įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą.

8. Konkurso dalyvių registravimas (adresas, kabineto numeris, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas), paraiškų – pasiūlymų pateikimas ir vertinimas, konkurso eiga:

8.1. konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką – pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas), parengtą pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą;

8.2. nuomos konkurso dalyvių Pasiūlymai konkursui priimami Vilniuje L. Sapiegos g. 1, 220 kabinete darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Atsakingas asmuo, Viešųjų pirkimų specialistė, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Goda Andrijaitytė-Rupeikė tel. Nr. 8 656 19 423  el. paštas.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) pateikus įgaliojimą ar vadovui tiesiogiai atvykus. Galutinis paraiškų priėmimo terminas - iki 2020 m. rugsėjo 18 d. 15 val. 00 min. Vėliau gauti Pasiūlymai nebus priimami.

8.3. Konkurso dalyvis pateikia Pasiūlymą užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas ir nuoroda „Turto, esančio Lapų g. 6 ir Lapų g. 8 Vilniuje nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta (pasiūlymą sudaro):

8.3.1. Pasiūlymas, kuriame nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir vadovo arba įgalioto asmens parašu (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis: 1 (vieno) mėnesio patalpų 1 m² nuomos kaina su PVM, be komunalinių paslaugų kainų (už komunalines paslaugas nuomininkas mokės atskirai). Kaina apskaičiuojama dviejų skaičių po kablelio tikslumu, taikant matematinę apvalinimo taisyklę, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Įmonė turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, jei pastarasis nelaimės konkurso;

8.3.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

8.3.3. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

8.3.4. patvirtinimas, kad konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą pagal šias nuomos sąlygas;

8.4. Konkursas vykdomas ir pateikti dokumentai vertinami, vadovaujantis Aprašu ir šiose konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai Įmonės internetinėje svetainėje www.musuamatai.com ir dienraštyje „Respublika“.

8.5. Konkurso dalyviai registruojami nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje (toliau – pažyma). Konkurso dalyvius registruoja komisijos narys arba Įmonės įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, pažymoje įrašoma, kada baigta registracija, pažymą turi pasirašyti konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ar Įmonės įgaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas.

8.6. Pažymoje turi būti šie rekvizitai:

- konkurso dalyvio registracijos eilės numeris,

- voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu),

- konkurso dalyvio pavadinimas.

Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.

8.7. Konkurso dalyviui išduodamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta

(adresas), data ir tikslus laikas.

8.8. Konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu pretendentai pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.

8.9. Asmenims, dėl šių konkurso sąlygų 8.8 papunktyje nurodytų priežasčių neregistruotiems

konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo, dokumentai išsiunčiami

registruotu laišku.

8.10. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą Pasiūlymą ir pateikti naują Pasiūlymą ir kitus šių konkurso sąlygų 8.3 papunktyje nurodytus dokumentus. Tokiu atveju pažymoje įrašoma, kad ankstesnis Pasiūlymas atšauktas ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują Pasiūlymą, neatšaukus ankstesniojo. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą Pasiūlymą, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

8.11. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

8.12. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.13. Per komisijos posėdį konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi šių konkurso sąlygų 8.3 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus valstybės turto nuompinigių dydžius.

8.14. Paskelbti valstybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso

rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos posėdžio pasirašo

komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su komisijos protokolu.

8.15. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto

nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu

pripažįstamas dalyvis, kurio Pasiūlymas anksčiau įregistruotas pažymoje.

8.16. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.16.1. konkurso dalyvis nepateikė šiose konkurso sąlygose nurodytų dokumentų arba juos

pateikė nesilaikant šiose konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, tuomet pasiūlymas atmetamas

neskelbiant pasiūlymo kainos;

8.16.2. pasiūlytas nuompinigių dydis buvo mažesnis už nustatytą pradinį nuompinigių dydį.

8.17. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai

pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi

šių konkurso sąlygų 8.3 papunktyje nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

8.18. Įmonė bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:

8.18.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

8.18.2. paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.

8.19. Nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Nuomos konkurse turi sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (5.1 ir 5.2 punktai) Eur su PVM į banko AB SWEDBANKAS B.K.73000 atsiskaitomąją sąskaitą - LT027300010002232572. Mokėjimo dokumento kopija pateikiama kartu su Pasiūlymu (ne voke). Mokėjimo dokumente nurodoma mokėjimo paskirtis ir suma. Šis pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis Nuomos konkurso dalyviu.

8.20. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, arba šių konkurso sąlygų 8.18 papunktyje nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, Įmonė per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

8.21. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

9. Turto apžiūros sąlygos (turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios):

9.1. Turto apžiūra vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. nuo 8.00 iki 16:30 val. adresu Lapų g. 6 ir Lapų g. 8 Vilniuje. Prieš atvykstant būtina iš anksto pranešti telefonu likus ne mažiau, kaip 30 minučių iki atvykimo;

9.2. Asmuo, atsakingas už turto apžiūrą: Komercijos ir rinkodaros skyriaus vadovas, Remigijus Tranas, tel. 8612 20045, el.paštas.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas:

10.1. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame bus nustatytas Nuomos konkurso laimėtojas, įvyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 10:00 val. adresu: valstybės įmonė „Mūsų amatai“ L. Sapiegos g. 1, Vilniuje.

 11. Kita informacija ir (arba) papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu:

11.1. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

11.2. Nuomininkas privalo:

11.2.1. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Nuomos sutarties sudarymo dienos visam nuomos laikotarpiui apdrausti savo veiklos civilinę atsakomybę dėl patikėto turto (išsinuomotos patalpos ir įranga) Registrų centro naudai, mažiausiai 100.000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumai ir apsidrausti savo kilnojamą turtą visų rizikų (All risk) draudimu. Regresas netaikomas į turto valdytoją.

11.2.2. be patalpų nuomos, papildomai mokėti pagal pateiktas sąskaitas, visų rūšių su Nuomininko veikla susijusius mokesčius (elektros, šilumos, komunalinių aptarnavimų, telekomunikacinių paslaugų, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, ir kt.);

11.2.3. savo lėšomis atlikti nuomojamo turto einamojo remonto darbus, inžinerinių konstrukcijų profilaktiką, pasirengimą šildymo sezonui, patalpų ir langų valymą, nuomos laikotarpio metu sugedusios įrangos remonto darbus;

11.2.4. visiškai atlyginti nuostolius Įmonei ir tretiesiems asmenims, jeigu jie atsirado dėl Nuomininko kaltės;

11.3. Nuomininkui draudžiama be Įmonės rašytinio sutikimo:

11.3.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

11.3.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą).

Nuomos konkurso sąlygų

1 priedas

 

 

PARAIŠKA – PASIŪLYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO (PATALPŲ), ESANČIO LAPŲ G. 6 IR LAPŲ G. 8 VILNIUJE VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO

 

 

Dalyvio pavadinimas, kodas

 

Dalyvio adresas

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

EI. pašto adresas

 

Sąskaitos numeris ir kodas

 

Šia paraiška – pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Nekilnojamojo turto (patalpų) viešojo nuomos konkurso sąlygose.

Mes pageidaujame išsinuomoti nekilnojamąjį turtą (patalpas):

Nuomojamas turtas

 

Bendras išnuomojamų patalpų plotas m²

 

1 m² Eur per mėn. be PVM

1 m² Eur per mėn. su PVM

Bendra nuomos kaina Eur per mėn. be PVM (pateikiama lentelės 2 ir 3 skilčių sandauga)

Bendra nuomos kaina Eur per mėn. su PVM (pateikiama lentelės 2 ir 4 skilčių sandauga)

1

2

3

4

5

6

Pastatas-garažas, esantis Lapų g. 8, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0185-5021

46,7 kv. m.

 

 

 

 

negyvenamosios patalpos-sandėlio patalpos, esančios Lapų g. 6, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0185-4013

650,06 kv. m.

 

 

 

 

 

Pasiūlymo kaina vertinimui (1 kv. m nuomos kaina Eur per mėn. su PVM) – (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki 20___ m.            d.

(asmens vardas, pavardė, parašas)

Nuomos konkurso sąlygų

2 priedas

 

Projektas

(Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutarties forma)

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PAVYZDINĖ SUTARTIS

____________________ d. Nr.

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

Nuomotojas Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė), adresas L. Sapiegos g. 1, Vilnius, įmonės kodas 303316138, atstovaujamas direktoriaus Vytauto Griniaus, veikiančio pagal Įmonės įstatus ir

Nuomininkas ________________________________________________________________

(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo,

_____________________________________________________________________________ ,

arba vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas _________________________________________________________________ ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _______________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

vadovaudamiesi nuomos viešojo konkurso būdu rezultatais, įvykusio _____ m. _______ ___ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.___________, sudaro šią valstybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui valstybės materialųjį turtą (toliau – turtas) unikalus Nr. unikalus _____, esantį __________ naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį.

1.2. Turtas skirtas ūkinei komercinei vykdyti.

II. NUOMOS TERMINAS

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas iki 20___ m. _____ d. su galimybe pratęsti dar 5 (penkiems) metams nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

III. NUOMOS MOKESTIS

3.1. Nuomininkas už patalpų nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius Eur be PVM (įrašoma žodžiais,  Eur su PVM (įrašoma žodžiais) per mėnesį.

3.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas).

3.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3.4. Nuomininkas Nuomotojo ir/arba paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas už Sutarties 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo arba pagal atskirą susitarimą.

3.5. Nuompinigiai ir mokėjimai už Sutarties 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Nuomotojas įsipareigoja:

4.1.1. per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus esant poreikiui ar kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

4.1.3. informuoti Nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų Nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo. Nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl Nuomotojo kaltės;

4.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš Nuomininko turtą.

4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre;

4.3.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip 2020 m.           d., priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.3.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;

4.3.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

4.3.5. sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas Nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui. Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, išskyrus nuomos mokesčio sumažinimą, kaip numatyta konkurso sąlygose, todėl Nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 48 punkte nustatytus atvejus) subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

4.6. Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio Nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio Nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

5.3. Už turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja Nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias Nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti Nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius Nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš Nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad Nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui Nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.

6.3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu Nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs Nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, Nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti Nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis Nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.

6.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

6.5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:

6.5.1. pasibaigus nuomos terminui;

6.5.2. Sutarties šalių susitarimu;

6.5.3. vienašališkai pranešusi apie tai kitai Šaliai prieš 4 (keturis) mėnesius

6.5.4. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5.5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia valstybės funkcijoms atlikti.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Papildomos sąlygos (nurodomos kitos, teisės aktams neprieštaraujančios sąlygos).

8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

8.4. Sutarties priedai:

8.4.1. valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

8.4.2. kiti nuomojamo valstybės materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad būtų galima naudotis šiuo turtu.

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Nuomotojas

Nuomininkas

Pavadinimas

Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė)

Adresas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens kodas

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Nuomotojo vardu

Nuomininko vardu

________________________

________________________

A.V.

A.V.

 

Nuomos konkurso sąlygų

3 priedas

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

2020 m.              d. Nr.____________

Vilnius

Nuomotojas Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė), adresas L. Sapiegos g. 1, Vilnius, įmonės kodas 303316138 atstovaujamas direktoriaus Vytauto Griniaus perduoda, o

nuomininkas _____________________ ,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo, arba vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ___________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

remdamiesi _____m. ____d. sudaryta valstybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. _______ ,

perduoda ir priima valstybės materialųjį turtą – unikalus Nr.-------------, esantį --------------.

Perdavė:

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius  ________________ 

Priėmė _________________________________ _____________ ________________________

(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

SALYGOS SKELBIMUI.DOC


        Copyright © 2014-2019 VĮ Mūsų amatai“  L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

Jūsų patogumui ir geresnei svetainės veiksenai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.